Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhuurovereenkomst tussen huurder en verhuurder.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Duur van de overeenkomst

 • Het is verhuurder niet toegestaan de overeenkomst, behoudens de in de algemene voorwaarden genoemde situaties, tussentijds op te zeggen.

Benodigheden voor installatie/instructies

 • Verhuurder draagt zorg voor een correcte installatie van het gehuurde, mits huurder zorg draagt voor de volgende voorzieningen; elektrapunt, locatie waar het materiaal geplaatst kan worden, borgen aan de vaste muur (Wanneer het gehuurde inclusief verrijdbare kar gehuurd wordt, is de locatie en het borgen aan vaste muur overbodig).
 • Verhuurder geeft huurder een instructie voor het gebruik van het gehuurde.
 • Alles wat door of vanwege de huurder op het gehuurde wordt gemonteerd of daaraan wordt aangebracht, wordt daardoor het eigendom van de verhuurder.

Persoonsgegevens en Privacy Verklaring

 • Door het aangaan van een overeenkomst met illi Engineering wordt aan illi Engineering toestemming verleend voor verwerking van verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal illi Engineering uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
 • In navolging van de wet Persoonsregistratie (bescherming privacy) worden deelnemersgegevens vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de desbetreffende deelnemer aan derden (ter inzage) verstrekt. Iedere deelnemer heeft recht op inzage van alle op hem of haar betrekking hebbende stukken.
 • illi Engineering verzamelt alleen naam, e-mailadres en telefoonnummer van de mantelzorger, die vrijwillig zijn ingegeven ten behoeve van contact over persoonlijke profiel en updates aan het MIS.
 • illi Engineering bewaart alle gegevens van mantelzorgers en bewoners op een beveiligde plek.
 • illi Engineering behoudt het recht voor om de Privacy Statement te allen tijde te wijzigen.

Persoonlijke profielen

 • Het gehuurde materiaal wordt geleverd inclusief een licentie van 20 persoonlijke profielen (mits anders is afgesproken op het contract). De licentie van 20 persoonlijke profielen houdt in dat er maximaal tegelijkertijd 20 persoonlijke profielen te vinden zijn in het gehuurde. Wanneer een bewoner komt te overlijden, verwijdert de verhuurder het persoonlijke profiel en is er weer ruimte voor een nieuw profiel.
 • Wanneer er meer persoonlijke profielen gewenst zijn is dit mogelijk. Een extra licentie volgt in stappen van 5 persoonlijke profielen en kosten van € 12,- per maand (exclusief BTW).

Geheimhouding

 • illi Engineering is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Behalve wanneer de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan haar verplicht tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Alle informatie die door Opdrachtgever is meegedeeld of die voortvloeit uit de aard van de informatie, geldt als vertrouwelijk. Illi Engineering draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een Dienst worden ingeschakeld.
 • Al het contact tussen mantelzorgers en illi Engineering worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Illi Engineering zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Onderhoudsplicht verhuurder

 • Indien er nieuwe algemene content en software updates beschikbaar zijn zal de verhuurder deze kosteloos uitvoeren gedurende de huurperiode.
 • Het op verzoek toevoegen/verwijderen van beeldmateriaal en muziek zal deverhuurder eenmalig per maand kosteloos uitvoeren.
 • In geval van een storing aan het gehuurde stelt de huurder verhuurder hiervan zo snel mogelijk per e-mail (info@illi-engineering.nl) op de hoogte.
 • Na melding van een storing waarbij het noodzakelijk is dat een monteur van illi Engineering op locatie komt zal deze storing – voor zover mogelijk – binnen een periode van maximaal 20 werkdagen na de melding per e-mail verhelpen.
 • Onderhoud verbonden aan vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage, of door oorzaak van het niet juist assembleren en/of fabriceren, komen voor rekening van de verhuurder.
 • De verhuurder heeft het recht eenmaal per maand – in overleg met huurder – controle op het onderhoud van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen. Nieuwe onderdelen van illi Engineering kunnen daarbij getest en onderzocht worden.

Onderhoudsplicht en gebruik huurder

 • Huurder is verplicht het gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de huurovereenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.
 • Het is aan huurder verboden de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, tenzij het gaat om veranderingen of toevoegingen die bij het eind van de huurovereenkomst zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt of verwijderd.
 • Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning of overheidsontheffing zal of kan worden ingetrokken.
 • De huurder is verplicht het gehuurde bij een solide maatschappij tegen alle verzekerbare schade te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan verhuurder. De uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van huurder jegens de verzekeraar worden reeds hierbij bij voorbaat door huurder aan verhuurder geleverd. De huurder verplicht zich voorts de polis na ontvangst ter hand te stellen aan verhuurder.
 • De huurder dient, indien hier door verhuurder om wordt verzocht, onderhoudswerkzaamheden te (laten) verrichten op de wijze die de verhuurder aangeeft.
 • De onderhouds- en reparatiekosten ten gevolge van een onjuist/oneigenlijk gebruik dan wel het niet op de juiste wijze behandelen van het gehuurde materiaal komen voor rekening van huurder.
 • De huurder verplicht zich de bewoners, althans de mantelzorgers, op de hoogte te stellen van het gehuurde materiaal en de mogelijkheden daarvan en daarnaast de bewoners die gebruik wensen te maken van het gehuurde materiaal door middel van persoonlijke profielen, toestemming te vragen voor het gebruik van privé beeld- en/of geluidsmateriaal.
 • Voor de aanmaak van persoonlijke profielen zal huurder de benodigde informatie over de bewoners aan de verhuurder leveren. Persoonlijke profielen van bewoners zullen eenmalig per maand aangemaakt/verwijderd worden.

Verplaatsen van het gehuurde materiaal

 • De huurder heeft voor het (deels) verplaatsen van het gehuurde materiaal schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig (Dit geldt niet als het Magisch Interactief Schilderij inclusief verrijdbare kar gehuurd wordt).

Klanten

 • In overleg is het toegestaan dat de verhuurder toekomstige klanten uitnodigt op locatie.

Onderverhuur/overdracht

 • De huurder mag het gehuurde materiaal niet aan derden verhuren.
 • Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is verboden. Onverminderd dit verbod, draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de huurder de feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.

Aansprakelijkheid

 • De huurder is verplicht om in geval van schade aan het gehuurde materiaal, de verhuurder daarvan direct op de hoogte te stellen. De huurder dient daarbij alle informatie te verschaffen die de verhuurder noodzakelijk acht.
 • Gedurende de huurperiode is alle risico van het gehuurde voor de huurder, ook voor zover het gehuurde zich feitelijk geheel of gedeeltelijk – in strijd met de overeenkomst – in de macht van een derde mocht bevinden.
 • De verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld, noch door verhuurder, noch door derden. De huurder vrijwaart verhuurder te dienaangaande voor aanspraken van derden.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of is ontstaan door toedoen van derden.
 • Indien er onderdelen van het gehuurde materiaal verloren gaan door diefstal, vermissing of oneigenlijk/onjuist gebruik van het verhuurde materiaal, is de huurder gehouden de verhuurder schadeloos te stellen voor de aangerichte schade.

Ontbinding en schadevergoeding

 • Verhuurder kan in voorkomende gevallen schadevergoeding vragen en het gehuurde per direct (doen) ophalen c.q. terugnemen en weer in zijn macht brengen waarvoor huurder verhuurder in deze voorkomende gevallen toestemming verleent en zich verplicht om daaraan alle medewerking te verlenen. Deze bepaling gaat in werking bij de genoemde omstandigheden, in de ruimste zin des woords, en door het enkel plaatsvinden van één der gestelde omstandigheden. Verhuurder kan van zijn recht gebruik maken zonder enige sommatie vooraf en hij kan onmiddellijke betaling vorderen van de verschenen huurtermijnen en de kosten. Tevens kan hij per ommegaande deze huurovereenkomst ontbinden, zonder tussenkomst van de rechter en het gehuurde onverwijld weer tot zich nemen. Vorenstaande onverminderd het recht op schadevergoeding. De omstandigheden zijn:
  • wanneer de huurder in verzuim is de huur tijdig te betalen;
  • wanneer door de huurder één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen;
  • wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende zaken of op een gedeelte daarvan of op de hierbij aan hem in huur gegeven zaken of op een gedeelte daarvan, of op het gehuurde;
  • wanneer door de huurder surseance van betaling wordt aangevraagd;
  • wanneer de huurder geraakt in staat van faillissement;
  • wanneer door of voor de huurder het uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van hem of zijn partner wordt verzocht;
  • wanneer de huurder overlijdt;
  • wanneer de huurder onder curatele wordt gesteld;
  • wanneer de huurder metterwoon het rijk Nederland mocht verlaten.
 • De huurder verbindt zich om de verhuurder onverwijld kennis te geven van de hiervoor omstandigheden. Dit zal zowel  per e-mail (info@illi-engineering.nl) als telefonisch (0612455448) plaatsvinden.
 • Ten laste van huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen, welke de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.

Opzeggen

 • Huurder dient minimaal één maand alvorens de huurperiode is verstreken schriftelijk aan verhuurder te kennen te geven of deze de huurovereenkomst al dan niet wenst voort te zetten. Na beëindiging van de overeenkomst zal verhuurder, na voorafgaande inspectie in verband met de borg, het gehuurde materiaal demonteren en verwijderen.
 • Indien de huurperiode is verstreken zonder dat de huurder schriftelijk heeft aangegeven de huurovereenkomst te willen beëindigen dan zal het contract stilzwijgend worden verlengd onder dezelfde voorwaarden en voor de duur van een jaar.

Tekortschieten, faillissement of surseance

 • Indien huurder niet, niet volledig dan wel niet tijdig de overeengekomen huur aan verhuurder op de voorgeschreven wijze voldoet, dan zal verhuurder bij de huurder in rekening mogen brengen zijn buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste €500 bedragen en anders 5 % van de verschuldigde hoofdsom. Daarnaast is huurder, in het geval van een procedure (mede) met betrekking hiertoe, alle door verhuurder gemaakte proceskosten, ook voor zover deze een proceskostenveroordeling overtreffen, aan verhuurder verschuldigd.
 • Voorts is het huurder toegestaan om, na een schriftelijke ingebrekestelling, de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 • Voorts is tussentijdse beëindiging mogelijk in geval van:
  • aanvraag tot surseance van betaling door één der partijen;
  • faillissement van één der partijen;
  • indien één der partijen geheel of gedeeltelijk in liquidatie treedt.

Geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.